Nt projekto sukūrimas
Galimybių studija
Nt rinkos tyrimai

Nt projekto valdymas

Projektavimo paslaugos
Projektavimo paslaugos

Užsakovo poreikių išsiaiškinimas, galimybių įvertinimas, veiksmų, pajamų/išlaidų, planų sudarymas, projektuotojų komandos parinkimas, rengiamo techninio projekto sprendinių ekspertinė analizė ir kt.

Darnaus teritorijų vystymo ir žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymo, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimo, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymo, visuomenės ir privačių interesų suderinimo procesų valdymas ir koordinavimas.

Projekto ar esamo/statomo statinio atitikimo esminiams statinio reikalavimas įvertinimo valdymas/koordinavimas.

Mūsų patirtis leidžia pateikti kompetentingus praktinius pasiūlymus, kurie pasireiškia nepagristų projekto sprendinių korekcijomis. Inžinerinių sistemų optimizavimas leidžia sumažinti projekto kaštus, nemažinant projekto vertės.

Kitos paslaugos
Kitos paslaugos

Pastato energijos sunaudojimas nustatymas, pastato energinis naudingumo įvertinamas, priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimas.

Konsultuojame statybos ir statinių priežiūros klausimais, randame optimalius, praktikoje pritaikomus konstrukcinius ir organizacinius sprendimus.

Techninė priežiūra
Techninė priežiūra

Statinio statybos darbų būklės stebėjimas, kokybės tikrinimas ir kontrolė ir kitų STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ numatytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigų vykdymas.

Plačiau

Nuolatinis statinio būklės stebėjimas, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Vertinant statinių techninę būklę yra nustatoma konstrukcijų defektai, pažeidimai ir prognozuojamos jų plitimo tendencijos, be to atliekami konstrukcijų laikomosios galios patikrinamieji skaičiavimai, įvertinant esamą ar planuojamą apkrovą ir kitokius galimus poveikius.

Statybos paslaugos
Statybos paslaugos

Detaliojo statinio statybos kalendorinio grafiko parengimas, konkursų organizavimas rangovams ir tiekėjams parinkti, rangos darbų sutarčių rengimas, objekto biudžeto vedimas ir kt.

Plačiau

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe plano sudarymas, saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus paslaugos, saugos ir sveikatos prevencija, statybos metu susidarančių atliekų utilizavimo bei objekte dirbančių darbuotojų ir kitų su statinio statyba susijusių suinteresuotų šalių saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimų vykdymo kontrolė.

Nebaigto statinio (pastato, patalpos) ir kt. nekilnojamojo turto būklės įvertinimas. Pasiūlymai dėl jo tolesnio valdymo. Alternatyvių nebaigto statyti statinio užbaigimo sprendinių siūlymas ir biudžetinis vertinimas. Atliktų statybos darbų kokybės, kiekių įvertinimas. Prarastos statybos darbų eigos ir kt. išpildomosios dokumentacijos atkūrimas. Darbų kiekių, reikalingų atlikti iki statinio statybos užbaigimo, vertinimas (skaičiavimas) ir kt.

Statybos darbų atlikimas pagal užsakymą.