Statybos techninė priežiūra Vilniuje ir visoje Lietuvoje

– viena iš UAB „Keista“ teikiamų paslaugų. Šią paslaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“

 

Apie statybos techninės priežiūros reikalavimus

Užsakovo organizuojamos pastato statybos priežiūros tikslas – stebėti ir kontroliuoti pastato statybos atitiktį statybos projektui, statybos sutarties sąlygoms, taip pat statybinių techninių dokumentų reikalavimams, pastatų saugos reglamentavimo dokumentams ir paskirčiai bei kitiems teisės aktams. 

Nuspręsti, ar pastato statybos techninė priežiūra yra privaloma, galima pagal tai, ar statybos darbai patenka į vieną iš žemiau nurodytų kategorijų ir / arba turi būti atliekami pagal:

- statybos projektą,

- rekonstrukcijos projektą,

- pastato rekonstrukcijos (modernizavimo) projektą,

- kapitalinį remontą,

- griovimo projektą,

- griovimo aprašymą.

Nepriklausomai nuo to, kaip ir iš kokių lėšų projektas yra finansuojamas, pastato statybos techninė priežiūra Vilniuje ir visoje Lietuvoje yra privaloma visais atvejais, kai statybos darbų atlikimas turi būti vykdomas pagal statybos projektą. Techninės priežiūros sutarties sudarymas yra negalimas, jeigu tokią priežiūrą atliks pastato statybos rangovas arba jo struktūrose dirbantys asmenys. 

Techninės priežiūros tikslais statytojas (užsakovas) samdo statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Techninės priežiūros darbas grindžiamas techninio prižiūrėtojo ir statytojo sutartimi. Techninės priežiūros veikla prasideda nuo tos dienos, kai sudaroma techninės priežiūros sutartis (arba paskiriant pastato statybos techninį prižiūrėtoją pagal įsakymą ar kitą tvarkomąjį dokumentą, nustatytą statytojo įmonės įstatuose).

Statybos techninės priežiūros vykdytojo parašas ant atitinkamų dokumentų yra patvirtinimas, kad jo reikalavimus statybos vadovas įvykdė, o atliktų darbų priėmimo atveju parašu yra patvirtinama, kad darbai atitinka normatyvinius kokybės reikalavimus, o dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai sutampa su faktiškais statybos darbų kiekiais.

UAB „Keista“ atliekama pastato statybos techninė priežiūra Vilniuje ir visoje Lietuvoje vykdoma šia tvarka:

- gaunamas užsakovo leidimas statybai,

- statybvietėje organizuojamas įtvirtinimas ir nužymėjimas: geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų,

- pagal aktą perduodama statybos vadovui statybvietė ir joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planas,

- laiku įforminama techninė ir juridinė dokumentacija. 

Pastato statybos metu nuolatos tikrinama, ar pastatas yra statomas pagal statybos projektą, griežtai laikantis įstatymų, kitų statybos dokumentų, teisės aktų, normatyvinių saugos dokumentų ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų.

Statybos techninė priežiūra Vilniuje ir visoje Lietuvoje vykdoma sertifikuotų specialistų, atliekančių šias funkcijas:

- kontroliuoja terminus, susijusius su statybos projekto, statybos leidimo ir prijungimo sąlygų galiojimo laiku;

- kontroliuoja visus statinio projekto pakeitimus ir tai, kaip jie atitinka nustatytą atlikimo tvarką;

- tikrina statybos darbų atlikimo atitiktį darbų technologijoms ir atlieka darbų normatyvinės kokybės kontrolę;

- kontroliuoja statybos produktų ir įrenginių kokybę bei jų atitiktį reikalavimams;

- tikrina, kad darbų, pateiktų statybos dokumentuose, nurodytos apimtys yra teisingos;

- raštu praneša statytojui, jeigu kiekiai, nurodyti atiktų statybos darbų dokumentuose, neatitinka faktinių;

- uždraudžia eksploatuoti statinį ar jo dalį nesurašius statybos užbaigimo akto / deklaracijos. 

Statytojo (užsakovo) atstovas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) privalo kontroliuoti statybos darbų žurnalo pildymą, juose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims. 

Stebi, kaip būtų laikomasi valstybinių institucijų reikalavimų bei jų atlikimo terminų, įrašytų į statybos darbų žurnalą. 

Rengia dokumentus, reikalingus statyboms užbaigti, kartu su rangovu.

 

Statybos darbų techninės priežiūros specialisto kvalifikacija

Nuo 2018 m. vadovavimą neypatingųjų ir ypatingųjų statinių statybos darbams gali vadovauti tik sertifikuoti specialistai. Statybos įstatymas apibrėžia techninę statybos priežiūrą, jos vykdymo reikalavimus ir specialistų kvalifikaciją.

Ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos vadovų pareigas norintims eiti fiziniams asmenims taikomi minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:

· išsilavinimas: statybos inžinieriaus arba architekto;

· atitinkamos veiklos srities profesinė patirtis: ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo – 5 metai; neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo – 2 metai).

Asmenims, norintiems eiti ypatingųjų ar neypatingųjų statinių techninės veiklos sričių vadovų pareigas, yra privalomi profesinių ir teisinių žinių egzaminai pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką bei kvalifikacijos atestatas.

Kiti reikalavimai, susiję su statybos darbų technine priežiūra 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius techninės priežiūros sutartį (arba paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) Reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka ir tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninės priežiūros sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas. 

Apie paskirtą rangovą, statybos priežiūrą, statybos darbų pradžią, techninę priežiūrą privaloma pranešti ne vėliau kaip pirmą darbo dieną prieš statybos pradžią, o jų pakeitimą – per 3 darbo dienas nuo jų paskyrimo. Šią informaciją galima deklaruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. 

Statybos techninio prižiūrėtojo veiklos pradžia fiksuojama sudarius techninės priežiūros sutartį Statybos reglamento VII skyriaus 4 skirsnio nustatyta tvarka. Statybos techninio prižiūrėtojo veikla tęsiasi iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos paruošimo. Be kitų reikalavimų, techninės priežiūros sutartyje turi būti nustatytas terminas, per kurį techninis prižiūrėtojas turi pateikti statytojui (užsakovui) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties kopiją, jos įsigaliojimo įrodymus, nurodyti draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.

Kai konkursas statybos darbams įsigyti vykdomi pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos nustatytas konkurso organizavimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų nustatytas specialiąsias pirkimo procedūras ir statybos rangos sutartis, sąlygos parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis; statinio statybos techninę priežiūrą atlieka statytojo (užsakovo) paskirtas asmuo – inžinierius. Šiuo atveju inžinieriaus pareigos, teisės ir atsakomybė yra nustatomos sutarties sąlygose.